Kvkk Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması Muayenehanemizin öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız ve ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Özel nitelikli verilerin korunması günümüzde büyük önem arz etmektedir.İlgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde tüm kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.


 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz tarafımızdan sağlanmakta olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, bu hizmetlerin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, , internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızdan aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:


 • Kimlik verileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport verileriniz, Kimlik Numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim verilerinizin: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Sağlık ve Özel Nitelikli Verileriniz: Randevu bilgileriniz, sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü kişisel verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • İnternet Sitemize girdiğiniz verileriniz

Muayenehane tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:


 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Sağlık hizmeti verilmesi
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Muayenehaneye ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Muayenehane tarafından anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ve yasal zorunluluk olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.


Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve muayenehamenizin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda  akdi ve kanuni yükümlülükleri tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;


 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • ve sair mevzuat hükümleridir.
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;


 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.


Veri Güvenliği

Muayenehane kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 


Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi internet sitemizdeki adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;


 • Muayenehane adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Muayehaneye hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli   e-imza ile imzalayarak  e-posta adresine konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi Bilgilendirme Formu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.